Keskipohjan piirin säännöt

Keskipohjan piirin säännöt


SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO                                                             SÄÄNNÖT
KESKIPOHJAN PIIRI RY:n


1 §
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan Piiri ry ja sen kotipaikka on Ylivieska.

Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi ja Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:tä liitoksi.

Piiri on liiton jäsen ja se toimii piirinä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueella, jonka rajat liittokokous on vahvistanut kuultuaan ensin alueeseen rajautuvia piirejä.
Piirin kieli on suomi.


2 §
Piirin tarkoitus
Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi harrastusmuodoksi. Näitä päämääriä silmälläpitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua.


3 §
Piirin toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri pyrkii:

1. Liittämään jäsenikseen alueellaan toimivat metsästysyhdistykset ja metsästystä harrastavat yhdistykset ja toimimaan niiden yhteenliittymänä. Piiri ottaa jäseniksi myös henkilöjäseniä, jotka harrastavat metsästystä tai metsästysampumalajeja.

2. Harjoittamaan toimintaa, joka edistää jäsenistön mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen suomasta virkistyksestä, edistää aktiivista riistanhoitoa ja riistakantojen säästeliästä ja järkevää verotusta päämääränä metsästysmahdollisuuksien lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen, edistää valistuneisuutta metsästyslain määräysten noudattamiseksi ja metsästyskulttuurin kohottamiseksi sekä edistää metsästystaitoa ja metsästysaseiden käyttötaitoa asianmukaisella luvalla.
 
3. Valvomaan jäsenistönsä metsästyksiin liittyvien harrastuksiin liittyviä etuja. Päämääriinsä piiri pyrkii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja valistustilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, juhlia, näytöksiä, metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia. Piiri voi työskennellä yhteistoiminnassa muiden harrasteesta kiinnostuneiden liittojen, yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. Piiri voi asianmukaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita, irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


4 §
Piirin osallistuminen muiden yhdistysten toimintaan
Piiri voi piirin kokouksen päätöksellä liittyä yhteistoimintaan muiden piirin tarkoitusperiä edistävien kotimaisten yhteisöjen kanssa joko liittymällä niiden jäseniksi tai solmimalla yhteistoiminta- taikka työnjakosopimuksia.  Ennen päätöksentekoa on pyydettävä liiton hallituksen lausunto asiassa.


5 §
Piirin jäsenet ja jäsenten oikeudet sekä velvollisuudet
1. Varsinainen jäsen
Piirin varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt metsästysyhdistykset tai muut metsästystä, riistanhoitoa ja niiden edellyttämää luonnonsuojelua harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset, jotka piirihallitus jäseniksi hyväksyy. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus piirin kokouksissa ilmoittamansa jäsenlukumäärän mukaisesti. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen heille määräämän jäsenmaksun.

2. Henkilöjäsen
jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi . Henkilöjäsenellä on äänioikeus Henkilöjäsenenä voi olla henkilö, piirin kokouksissa. Henkilöjäsenet suorittavat heille vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

3. Kannattava jäsen
Kannattaviksi jäseniksi piirihallitus voi hyväksyä myös muita henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Näillä on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa. Kannattavat jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

4. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan piirin kokouksen päätöksellä kutsua piirin henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt piirin tarkoitusperien toteuttamista. Heillä on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen vapautetaan vuotuisesta jäsenmaksusta.


6 §
Jäsenyhdistyksen jäsenluettelon toimittaminen
Piirin jäsenyhdistysten tulee ennen helmikuun 1 päivää lähettää piirille kahtena kappaleena luettelo jäsenistään ja heidän osoitteistaan, luettelo toimihenkilöistä ja heidän osoitteistaan sekä antaa piirille viivyttelemättä sen pyytämät muut tiedot.

Liiton tarjoaman sähköisen nettijäsenrekisterin käyttäjien ei tarvitse kuitenkaan lähettää erillistä luetteloa. 


7 §
Piiristä eroaminen
Jäsenen, joka haluaa erota piiristä , on ilmoittava  siitä kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti piirin kokouksen pöytäkirjaan. Piirin jäsen voidaan erottaa piiristä, jos se tai hän toimii vastoin piirin tarkoitusperiä, rikkoo piirin sääntöjä, piirin kokouksen päätöksiä, metsästyslakia, tai hyviä metsästystapoja taikka yhdistyslain mukaan erottamisperuste on olemassa. 
8 § 
Piiristä erottaminen
Jäsenen erottaa piirihallitus. Erottamispäätöksen on saatava kuitenkin vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö, ja se annetaan erotetulle tiedoksi kirjatussa kirjeessä. Varsinaisella jäsenellä on kuitenkin oikeus saattaa erottamispäätös liittohallituksen lausunnolle ennen lopullisen päätöksen antamista, mutta erotettavan on pyydettävä tätä oikeutta antamansa selityksen yhteydessä. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava kuluvan vuoden jäsenmaksu.


9 §
Piirin hallitus ja sen erovuoroisuus
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös piirin puheenjohtajaksi ja vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisille jäsenille (6-12) valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, jotka piirin vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa ja määrätään ensimmäisellä kerralla erovuoroiset hallituksen varsinaiset ja vara jäsenet arpomalla. Puheenjohtaja eroaa joka toinen vuosi. Jos puheenjohtaja tai piirin hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee piirikokous hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi ajaksi.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan joka vuosi. Piirin toiminnanjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt piirihallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa piirihallituksen ulkopuolelta.
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi hallitus on kutsuttava koolle jos vähintään kolme ( 3 ) piirihallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.


10 §
Hallituksen päätösvaltaisuus
Piirihallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai vara-puheenjohtaja ja vähintään 3 varsinaista jäsentä on saapuvilla.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11 §
Hallituksen tehtävät
Lakia, näitä sääntöjä sekä liiton ja piirin kokouksen ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:
1. Johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat sen hallitukselle.
2. Kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella sille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.
3. Pitää jäsenluetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen maksamisesta ja perimisestä.
4. Huolehtia jatkuvasta yhteydenpidosta liittoon, jäsenistöön ja saman harrastealan yhteisöihin.
5. Ottaa ja vapauttaa palveluksesta toimihenkilöt, määrätä heidän palkkauksensa talousarvion puitteissa, laatia heille toimintaohjeet ja valvoa heidän toimintaansa.
6. Hoitaa piirin omaisuutta, pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia piirin talousarviot, toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset.
7. Ryhtyä toimenpiteisiin, jos jäsenyhdistys, sen jäsen tai piirin muu jäsen toimii vastoin piirin sääntöjä tai määräyksiä.
8. Asettaa piirin toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat ja valiokunnat.


12 §
Piirin nimen kirjoittajat
Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa. Juoksevia asioita varten piirihallitus voi valtuuttaa jonkun toimihenkilönsä yksin kirjoittamaan piirin nimen.


13 §
Piirin tili- ja toimintavuosi
Piirin tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. 
Piirin tilit on jätettävä tarpeellisten asiakirjojen ohella tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §
Piirin päätöksentekojärjestys
Piirin kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten päätäntävaltaa jäsenyhdistysten keskuudestaan valitsemat edustajat, joita saa olla jokaisesta enintään kolme (3) henkilöä. Edustajilla on yhteisesti yksi ääni jokaista sellaista edustamaansa yhdistyksen henkilöjäsentä kohden, jonka osalta edellisenä vuotena on suoritettu piirille tuleva jäsenmaksu. Jos edustajia on yksi, käyttää hän koko edustamansa äänimäärän. Edustajien lukumäärän ollessa kaksi, käyttää kumpikin puolet ja jos heitä on kolme, käyttää kukin yhden kolmasosan yhteisestä äänimäärästä. Edustajilla pitää olla yhteinen jäsenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjan ote tai sen hallituksen antama valtakirja, josta selviää edustajien ja heidän mahdollisten varamiestensä nimet.

Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille edelliseltä vuodelta, on yksi (1) ääni.


15 §
Äänestystapa
Piirin kokouksissa asiat ratkaistaan, mikäli nämä säännöt eivät toisin määrää, yksinkertaisilla äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan, jollei kokous voi valittavista tai muusta vaalijärjestyksestä sopia, suljetulla lippuäänestyksellä, jolloin kukin äänestäjä saa äänestyslippuunsa merkitä enintään niin monen henkilön nimen kuin kulloinkin on valittava. Valituksi tulevat ne henkilöt, jotka äänestyksessä täten saavat eniten ääniä saamiensa äänien mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.


16 §
Piirin varsinaiset kokoukset
Piirin vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuun aikana.
Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille ja liitolle kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai piirihallituksen päättämässä jäsenistölle tulevassa lehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Asiat, jotka jäsenet haluavat saada kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle tammikuun 15 päivään mennessä.

17 § 
Piirin ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen piirin kokous pidetään silloin, kun edellinen piirin kokous niin on päättänyt, piirin hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää piirihallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen piirin kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön esittämisestä.

Kutsu ylimääräiseen piirin kokoukseen lähetetään jäsenille ja liitolle kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 


18 §
Vuosikokousasiat
Piirin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Tarkastetaan edustajien valtakirjat
5. Esitellään piirin edellisen vuoden toimintakertomus.
6. Esitellään piirin edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lausunnot sekä vahvistetaan tilinpäätös.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Valitaan joka toinen vuosi piirihallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
9. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle (ks. 10 § mom. 1).
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastaja  ja heidän varamiehensä kuluvaksi toimintavuodeksi.
11. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
12. Vahvistetaan piirin talousarvio toimintavuodeksi.
13. Päätetään toimintavuonna piirille suoritettavien jäsenmaksujen suuruus, 
14. Valitaan kaksi edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä kuluvaksi toimintavuodeksi liiton liittokokouksiin sekä edustajat niihin yhteisöihin joihin piiri kuuluu.
15. Päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista.
16. Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.
17. Päätetään liitolle ja omille yhteisöille tehtävistä kokouksen esityksistä.
18. Keskustellaan muista esille tulevista asioista.
19 §
Piirin sääntöjen muutokset ja piirin purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva päätös ollakseen pätevä on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt ja esityksensä tehnyt sekä ilmoittanut kokouskutsussa. 


20 §
Piirin varojen ja arkiston siirto piirin purkautuessa
Piirin purkautuessa sen varat luovutetaan Suomen Metsästäjäliitolle tai purkamispäätöksen tehneen yleisen kokouksen päättämälle sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, säätiölle tai laitokselle, jonka kokous katsoo lähinnä edistävän piirin tarkoitusperiä. Lisäksi piirin purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille, Suomen Metsästäjäliitolle ja kaikille niille tahoille joihin piiri kuuluu.

Piirin arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseolle.


21 §
Muuta
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.


Säännöt on käsitelty piirin vuosikokouksessa 25.2.2016 ja ovat hyväksytty piirin uudistetuiksi säännöiksi tästä lähtien.