Keskipohjan piirin säännöt

Keskipohjan piirin säännöt

Keskipohjan piiri ry:n säännöt

Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan Piiri ry

Rekisterinumero: 141.981

Y-tunnus: 1017497-9

Perustettu: 7.5.1976

 

SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS


Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan Piiri r.y. ja sen kotipaikka on Ylivieska.
Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi ja Suomen Metsästäjäliitto-Finlands Jägarförbund
r.y.:tä liitoksi. Piiri on liiton jäsen ja se toimii Pohjois- ja Keskipohjanmaan maakuntien alueella.


Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi
henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi harrastukseksi.
Näitä päämääriä silmällä pitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästysja
riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat
metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua.


TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI PIIRI PYRKII
1) Liittämään jäsenikseen alueellaan toimivat metsästysyhdistykset ja yksityiset henkilöt, sekä toimimaan
niiden yhteenliittymänä.
2) Saattamaan järjestyneet metsästysolot aikaan alueellaan edistämällä tarkoitustaan vastaavien metsästys-
ja riistanhoitoalueiden muodostamista jäsenyhdistystensä, perustettavien uusien metsästysyhdistysten
sekä yksityisten metsästäjien ja riistanhoitajien toimesta.
3) Harjoittamaan toimintaa, joka edistää jäsenistön mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen
suomasta virkistyksestä, edistää aktiivista riistanhoitoa ja riistakantojen säästeliästä ja järkevää verotusta
päämääränä metsästysmahdollisuuksien lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen.
4) Edistämään kunnioitusta voimassaolevaa metsästyslainsäädäntöä kohtaan sekä levittämään oikeita
käsityksiä metsästyksen ja riistanhoidon merkityksestä niin metsästäjien kuin yleisön keskuudessa.
5) Edistämään metsästystaitoa ja metsästysaseiden käyttöä metsästäjien keskuudessa järjestämällä
metsästysammunnan harjoittelu- ja kilpailutilaisuuksia.
6) Jäsenistön toiminnan tehostamiseksi järjestetään kokouksia, neuvotteluja, kursseja, kilpailuja,
näyttelyjä ja työskennellään yhteistyössä kaikkien yhteisöjen ja yksityisten henkilöitten kanssa, joilla
on vaikutusta ja kiinnostusta riistanhoito- ja metsästysasioihin.
7) Valvomaan jäsenistönsä harrasteeseen liittyviä etuja.


Piirin kieli on suomen kieli.


Piiri voi piirin kokouksen päätöksellä liittyä yhteistoimintaan muiden piirin tarkoitusperiä edistävien
kotimaisten yhteisöjen kanssa joko liittymällä niiden jäseneksi tai solmimalla yhteistoiminta- taikka
työnjakosopimuksia. Ennen päätöksen tekoa on pyydettävä liiton hallituksen lausunto asiasta.

 

PIIRIN JÄSENET


Piirin varsinaisina jäseninä olevat yhdistykset ja henkilöt ja kannattavat jäsenet suorittavat piirin vuosikokouksen
määräämän jäsenmaksun.

Kannattavilla jäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa.
Piirin jäsenmaksuksi nimitetään maksua, jonka henkilöjäsen suorittaa piirille, tai jonka jäsenyhdistys
suorittaa piirille kustakin metsästyskortillisesta jäsenestään. Muista jäsenyhdistyksen jäsenistä maksun
suorittaminen on vapaaehtoista. Jäsenyhdistyksen jäsenelle suunnatut jäsenedut ohjautuvat suoritetun
maksun mukaisesti.

Henkilöjäsenen ja jäsenyhdistyksen suorittama jäsenmaksu 18 -vuotta kyseisenä vuonna täyttävien ja
sitä nuorempien osalta on puolet piirin vuosikokouksen päättämästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksun
puolituksen edellytyksenä on, että syntymävuosi on merkitty liiton jäsenrekisteriin jäsenmaksua edeltävän
vuoden aikana.

Piirillä voi lisäksi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta
piirin kokouksissa.


Jäsen, joka haluaa erota piiristä ilmoittakoon siitä kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla siitä piirin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Piirin jäsen voidaan erottaa,
jos jäsen toimii vastoin piirin tarkoitusperiä, rikkoo piirin sääntöjä, piirin kokouksen päätöksiä, metsästyslakia,
tai hyviä metsästystapoja, taikka yhdistyslain mukaan erottamisperuste on olemassa. Jäsenen
erottaa piirihallitus. Erottamispäätöksen on saatava kuitenkin vähintään kolmeneljäsosan (3/4)
äänten enemmistö ja se annetaan erotetulle tiedoksi kirjatussa kirjeessä. Varsinaisella jäsenellä on
kuitenkin oikeus saada erottamispäätös liittohallitukseen lausunnolle lukuun ottamatta syynä jäsenmaksun
maksamattomuus, ennen lopullisen päätöksen antamista, mutta erotettavan on pyydettävä
tätä oikeutta antamansa selityksen yhteydessä. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava kuluvan
vuoden jäsenmaksu.


Henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt piirin tarkoitusperien toteuttamista, voidaan piirin
kokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 

PIIRIHALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT


Piirin hallituksena hoitaa sen asioita piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
piirin puheenjohtajaksi sekä vähintään (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä, jotka piirin vuosikokous
valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa ja
määrätään ensimmäisellä kerralla erovuoroiset hallituksen jäsenet arpomalla. Puheenjohtajan toimikausi
on kaksi vuotta. Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee
piirikokous hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi ajaksi.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan piirin varapuheenjohtajan joka vuosi. Piirin toiminnanjohtajan,
sihteerin ja varainhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt piirihallitus valitsee keskuudestaan
tai piirihallituksen ulkopuolelta.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Jos
vähintään kolme (3) piirihallituksen jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on hallitus kutsuttava
koolle.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä
on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§
Lakia, näitä sääntöjä sekä liiton ja piirin kokouksen ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:
1. Johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat sen
hallitukselle.
2. Kutsua koolle piirin kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön.
3. Pitää jäsenluetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen maksamisesta ja perimisestä.
4. Huolehtia jatkuvasta yhteydenpidosta liittoon, jäsenistöön ja saman harrastealan yhteisöihin.
5. Ottaa ja vapauttaa palveluksesta toimihenkilöt, määrätä heidän palkkauksensa talousarvion
puitteissa, laatia heille toimintaohjeet ja valvoa heidän toimintaansa.
6. Hoitaa piirin omaisuutta, pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa ja
laatia piirin talousarviot, toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset.
7. Ryhtyä toimenpiteisiin jos jäsenyhdistys, sen jäsen tai piirin muu jäsen toimii vastoin piirin
sääntöjä tai määräyksiä.
8. Asettaa piirin toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat ja valiokunnat.
9. Päättää henkilö ja hänelle varajäsen, joita piiri esittää liiton liittokokoukselle valittavaksi liiton
liittohallitukseen.
10. Valitaan yksi henkilökohtainen varahenkilö jokaista piirin vuosikokouksen valitsemaa edustajaa
kohti kuluvaksi toimintavuodeksi liiton liittokokouksiin.

 

PIIRIN NIMEN MERKITSEMINEN

11§
Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kukin
erikseen. Piirihallitus voi oikeuttaa jonkun toimihenkilönsä yksin kirjoittamaan piirin nimen.

 

TILI- JA TOIMINTAVUOSI

12§
Piirin tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1.päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Piirin
tilit ja niihin liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään
kuukausi ennen vuosikokousta ja näiden on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

 

PIIRIN KOKOUKSET

13§
Piirin vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana ja ylimääräinen piirin kokous silloin,
kun edellinen piirin kokous on niin päättänyt, piirin hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten piirihallitukselta
kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen piirin kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa kirjallisen
pyynnön esittämisestä.

14§
Piirin kokouksissa käyttävät jäsenten päätäntävaltaa jäsenyhdistysten keskuudestaan valitsemat edustajat,
joita saa olla jokaisesta jäsenyhdistyksestä enintään kaksi (2) henkilöä. Edustajilla on yhteisesti
yksi ääni jokaista sellaista edustamansa yhdistyksen henkilöjäsentä kohden, jonka osalta edellisenä
vuotena on suoritettu piirille tuleva jäsenmaksu. Jos edustajia on yksi, käyttää hän koko edustamansa
äänimäärän. Edustajien lukumäärän ollessa kaksi, käyttää kumpikin puolet yhteisestä äänimäärästä.
Edustajilla pitää olla yhteinen jäsenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjanote tai sen hallituksen antama
valtakirja, josta selviää edustajien ja heidän mahdollisten varahenkilöiden nimet.
Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille edelliseltä vuodelta, on yksi (1) ääni.
Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään.

15§
Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille ja liitolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
1) kirjallisena, tai
2) sähköpostilla, tai
3) yhdistyksen verkkosivuilla
Asiat, jotka jäsenet haluavat saada kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle tammikuun
15 päivään mennessä.

16§
Kutsu ylimääräiseen piirin kokoukseen lähetetään jäsenille ja liitolle kirjallisesti vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta, ja kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista tarpeellisine liitteineen. Ylimääräisestä
piirin kokouksesta on muutoin soveltuvin kohdin voimassa mitä näissä säännöissä piirin
vuosikokouksesta on määrätty.

17§
PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
4. Tarkastetaan edustajien valtakirjat.
5. Esitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus.
6. Esitellään piirin edellisen vuoden tilit ja toiminnan- tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Valitaan joka toinen vuosi piirihallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
9. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
10. Valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja sekä hänelle varahenkilö alkaneelle toimintavuodelle.
11. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
12. Päätetään piirille toimintavuonna suoritettavien jäsenmaksujen suuruus yhdistys-, henkilöja
kannatusjäsenille 6 §:n mukaisesti. Lisäksi hyväksytään esitys seuraavan vuoden jäsenmaksuksi.
13. Vahvistetaan piirin talousarvio toimintavuodeksi.
14. Valitaan korkeintaan yksi henkilö jokaista piirin alkavaa 5000 yhteen laskettua jäsenseurojen
jäsentä ja henkilöjäsentä kohti kuluvaksi toimintavuodeksi liiton liittokokouksiin.
15. Päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista.
16. Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.
17. Päätetään liitolle ja muille yhteisöille tehtävistä kokouksen esityksistä.
18. Keskustellaan muista esille tulevista asioista.

 

ÄÄNESTYSTAPA

18§
Piirin kokouksissa asiat ratkaistaan, mikäli nämä säännöt eivät toisin määrää, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Vaalit toimitetaan, jollei kokous voi valittavista tai muusta vaalijärjestyksestä sopia,
suljetulla lippuäänestyksellä, jolloin kukin äänestäjä saa äänestyslippuunsa merkitä enintään niin monen
henkilön nimen kuin kulloinkin on valittava ja käytettävissä oleva äänimäärä. Valituiksi tulevat
ne henkilöt, jotka äänestyksessä täten saavat eniten ääniä, saamiensa äänien mukaisessa järjestyksessä.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

 

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

19§
Piirin jäsenyhdistysten tulee ennen huhtikuun 1. päivää päivittää jäsentietonsa nettijäsenrekisteriin tai
lähettää sähköisesti piirille luettelo jäsenistään ja heidän osoitteistaan sekä toimihenkilöilmoitus ja
antaa piirille viivyttelemättä sen pyytämät tiedot.

 

PIIRIN SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA PIIRIN PURKAMINEN

20§
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdessä (1) piirin
kokouksessa sen jälkeen, kun piirin hallitus on asian käsitellyt ja ilmoittanut siitä kokouskutsussa.
Päätös on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista
äänistä.

Sääntömuutoksesta on hankittava liiton hallituksen lausunto.

21§
Piirin purkautuessa sen varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen piirin kokouksen päättämälle
sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, säätiölle tai laitokselle,
jonka kokous katsoo lähinnä edistävän piirin tarkoitusperiä. Jos piiri lakkautetaan, sen varat luovutetaan
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y.:lle.

22§
Muissa kohdin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.